مقیاس برحسب سانتیمترمی باشد.

بالا
التل
سبد خرید 0