• اندازه گیری عرض کمر شلوار باید در حالت بسته بودن دکمه و زیپ باشد.
  • اندازه گیری عرض ران شلوار با فاصله ۴ انگشت از محل دوخت فاق باید در نظر گرفته شود.
  • مقیاس بر حسب سانتی متر است.
بالا
التل
سبد خرید 0